آشنایی با الزامات تربیت در محیط مدرسه

معرفی دوره دو نیاز ادب آموزی و دانش آموزی انسان و تأثیر این دو نیاز نسبت به هم و ضرورت پاسخگویی به هر دو با اولویت ادب آموزی محتوای دوره مشاهده محتوا خصوصی

آشنایی با الزامات تربیت در محیط مدرسه
۸

معرفی دوره

محتوای دوره
دیدگاه‌ها ۰
ارسال دیدگاه جدید
نوع دوره
ویژه مربیان
مدت دوره
60 دقیقه
تعداد جلسات
1 جلسه