آموزش زیپگرید

آموزش زیپگرید

۱_ نصب و ورود

۳_ نحوه تعریف دانش آموز